leveringsvoorwaarden

                                          Algemene voorwaarden

 

 

 

Van:

Rens Cleaning Products

Steenbergen Brabant.

gedeponeerd op  08-07-2002

onder nummer 20068640  bij de kamer van koophandel te Breda

 

Artikel 1:           Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"wederpartij":    alle rechtspersonen zoals Eenmanszaak,VO F, BV, NV, enz.

 

Artikel 2:     Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen  "Rens Cleaning Products ", hierna te noemen -Rens Cleaning Products en een wederpartij waarop Rens Cleaning Products deze voorwaarden van toepassingheeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 3:           Offertes

Rens Cleaning Products gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen. tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4:           Levering

I .    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering kosten voor de koper.

2.    De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem  

       worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter  

       beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de overeenkomst verbreekt, de

       afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor

       de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij.  De wederpartij

       zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagenkosten, zulks met

       een minimum van 30% verschuldigd zijn.

 

Artikel 5:           Levertijd

Een overeengekomen  levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders  overeengekomen.  Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Rens Cleaning Products derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6:           Deellevering

Het is Rens Cleaning Products toegestaan verkochte zaken in gedeelte te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft, Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Rens Cleaning Products bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7:           Wijziging in de te leveren zaken

Rens Cleaning Products is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: "formaat en/of afmeting van de verpakking" Indien Rens Cleaning Products van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden  De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

Artikel 8:           Beindiging van de overeenkomst

I .      De vorderingen van Rens Cleaning Products  op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de

         volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan Rens Cleaning Products

         omstandigheden ter kennis komen die Rens Cleaning Products goede gronden geven te

         vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Rens Cleaning

         Products de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te

         stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wet onvoldoende is. In de genoemde

         gevallen is Rens Cleaning Products bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te

         schorten, dan wet tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, met het recht van Rens

         Cleaning Products om schadevergoeding te vorderen.

2.       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en of materiaal waarvan

3.       Rens Cleaning Products zich bij uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wet  dermate

          bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid

          niet meer kan worden gevergd, is Rens Cleaning Products bevoegd de overeenkomst te

          ontbinden.

 

Artikel 9:             Eigendomsvoorbehoud

I .      De door Rens Cleaning Products geleverde zaken blijven eigendom van Rens Cleaning

         Products totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Rens Cleaning

         Products gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking

         tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens

         de koopovereenkomst(en) door Rens Cleaning Products verrichte of te verrichten diensten,

         eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een)

         koopovereenkomst(en).

2.      Door Rens Cleaning Products afgeleverde zaken, die krachtens lid I onder het                  

         eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsoefening

         worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te  verpanden of hier 

         enig ander recht op te vestigen,

3.      Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks

         niet zal doen, is Rens Cleaning Products gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid I

         bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de

         wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen.  De wederpartij is verplicht hiertoe alle

         medewerking te verschaffen op straffe van een boete van IO% per dag van het door hem    

         verschuldigde.

4.      Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of

         doen gelden, is de wederpartij verplicht Rens Cleaning Products zo snel als redelijkerwijs

         verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5.      De wederpartij is verplicht zich op eerst verzoek van Rens Cleaning Products: de onder

         eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,

         ontploffings- en waterschade en tegen diefstal te verzekeren; alle aanspraken van de  

         wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

         zaken te verpanden aan Rens Cleaning Products op de manier die wordt voorgeschreven in

         art. 3:239 BW; de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zij n afnemers bij de

         doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud door Rens Cleaning Products geleverde

         zaken te verpanden aan Rens Cleaning Products op de manier die wordt voorgeschreven in

         art. 3:239 BW; op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen

         die Rens Cleaning Products ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot

         zaken wit treffen en welke wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van

         haar bedrijf.

 

Artikel 10:          Gebreken; klachtentermijnen

I .       De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig mogelijk daar na­ te (laten)

          onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst

          beantwoordt, te weten; of de juiste zaken zijn geleverd; of de aangeleverde zaken wat betreft  

          kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met de

          overeengekomen; of de aangeleverde zaken voldoen aan het overeengekomen kwaliteitseisen

          of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen -worden voor een normaal gebruik

          en/of handelsdoeleinden.

2.       Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 5

          dagen na aflevering schriftelijk aan Rens Cleaning Products te melden.

3.       Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 5 dagen na ontdekking doch uiterlijk

          binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Rens Cleaning Products.

4.       Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van

          de gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke

          toestemming van Rens Cleaning Products worden geretourneerd.

5        Wanneer de KOPER eenzijdig een bestelling opzegt of annuleert, behoudt de VERKOPER zich het recht,                    hetzij het contract uit te voeren, hetzij een boete op te leggen a rato van 30% van de bestelling.

 

Artikel 11:                    Prijsverhoging

Indien Rens Cleaning Products met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is

Rens Cleaning Products niet te min  gerechtigd tot verhoging van de prijs. Rens Cleaning Products

mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan IO% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12:               Betaling

I .      Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, door middel van een wettig

         betaalmiddel ten kantore van Rens te Steenbergen, door overschrijving van het verschuldigde

         bedrag naar, ING te Steenbergen rek.nr. 7362883 na verstrijken van 8 dagen na factuurdatum

         is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim treden over

         het eisbare bedrag een rente verschuldigd van: de wettelijke rente +2%.

2.      In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de

         verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

3.      Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4.      Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van

         alle verschuldigde renten en kosten; en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het

         langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een

         latere factuur,

 

Artikel 13:                Incassokosten

I ,    Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn

       verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ten verkrijging van voldoening buiten rechte voor

       rekening van de wederpartij.  In ieder geval is de wederpartij buitenrechtelijke kosten

       verschuldigd van 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum

       van tenminste 60 euro,-- per geval/factuur, Indien Rens Cleaning Products aantoont hogere

       kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2.    De koper is jegens Rens Cleaning Products de door Rens Cleaning Products. gemaakte

       gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt

       alleen indien Rens Cleaning Products en de wederpartij met betrekking tot een          

       overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke           

       procedure voeren en een gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de             

       wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 14:                 Aansprakelijkheid

I .     Rens Cleaning Products. is niet aansprakelijk voor geleden schade, mits deze te wijten is aan

        opzet of grove schuld van Rens Cleaning Products of haar ondergeschikten.

2.      Met betrekking tot een eventuele schadevergoeding geldt de volgende beperking:

        schadevergoeding ter hoogte van maximaal het verschuldigde factuurbedrag of het alsnog

        leveren van de producten.

 

Artikel 15:                 Overmacht

I        Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis v

         verhinderen, en niet aan Rens Cleaning Products. zijn toe te rekenen. Hiertoe zullen (indien en

         voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken)

         mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in

         het bedrijf van Rens Cleaning Products.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en

         andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of

        diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Rens

        Cleaning Products afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2.     Rens Cleaning Products heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de

        omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Rens Cleaning Products

        haar verbintenis had moeten nakomen.

3.     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Rens Cleaning Products

        opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Rens

        Cleaning Products niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd

        de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding

        bestaat,

4.     Indien Rens Cleaning Products bij het intreden van de ovennacht al gedeeltelijk aan haar

        verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij

        gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de

        wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  Dit geldt

        echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16:                  Geschillenbeslechting

I      In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgelijke rechter zal elk geschil

       tussen wederpartij en Rens Cleaning Products, in geval de rechtbank bevoegd is, worden

       beslecht door de rechtbank te Breda. Rens Cleaning Products blijft echter bevoegd de

       wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke Internationale verdrag

       bevoegde rechter.

2.    De wederpartij heeft het recht gedurende een maand nadat Rens Cleaning Products zich

       schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de

       volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 17:                  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Rens Cleaning Products en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18:                  Wijziging van de voorwaarden

Rens Cleaning Products. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Rens Cleaning Products zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden of anderszins kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingenjegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

 

 

  1. A.M Rens  h.o.d.n. Rens Cleaning Products
© 2009 - 2022 Ecologische Reiniging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel